Referat af årsmøde i Støttekredsen

katarina

Den sidste lørdag i april var en stor gruppe af Støttekredsens medlemmer samlet på Jaruplund Højskole til en begivenhedsrig eftermiddag med spisning, årsmøde og et særdeles levende foredrag om Luthers Hustru Katharina von Bora. Foredraget blev fremført af Præst Theresia Treschow-Kühl iklædt en kopi af Katharinas påklædning. Et særdeles spændend foredrag der tryllebandt os alle i godt 50 minutter. Foredraget kan varmt anbefales som supplement til de mange foredrag om Luther her i fejringen af 500 året for reformationen.

Efter en veltilberedt fællesspisning i spisesalen, hvor menuen var skinke og friske asparges blev årsmødet påbegyndt med et par sange fra højskolesangbogen akkompagneret af Rigmor Eybye på klaveret.

Glæd dig til næste nyhedsbrev sidst i maj/primo juni, hvor vi løfter sløret for vores spændende opera kursus i februar 2018 med bl.a. et par dage i Leipzig.

Referatet af eftermiddagen kan læses herunder i punktform.

Referat af årsmødet 2017

 1. Christian Jacobsen (formand for Støttekredsens udvalg)bød velkommen på udvalgets vegne for Jaruplund Højskoles støttekreds. Inger Marie Christensen, næstformand for Jaruplund Højskoles bestyrelse, bød velkommen på vegne af højskolens bestyrelse.
  1. Valg af ordstyrer blev Monika Jansen, der konstaterede at indbydelsen til årsmødet er udsendt i rette tid og punkterne er jf. rammerne for Støttekredsen
 2. Udvalgets årsberetning om støttekredsens aktiviteter v. Christian Jacobsen. I november 2015 var der inviteret til et møde her i salen for at drøfte muligheden af at få en Støttekreds op at stå for Jaruplund højskole. Der var 27 interesserede der var mødt op, og efter en gennemgang af de eventuelle rammer og muligheder, var der enighed om, at vi går i gang.Der blev valgt et udvalg bestående af 6 personer, 1 som repræsentant til bestyrelsen, samt 1 suppleant, plus 4 personer, deraf er en fratrådt igen.Første møde i dette udvalg blev lagt til den 9.12.2015, det blev fulgt op med møder den 12.7.2017 og 18.10.2017. Inden for det har vi så igen valgt et lille aktivitetsudvalg, bestående af Lene, Lone og mig. Her havde vi aftalt 3 møder, af forskellige grunde blev det kun til et, hvor vi fik talt om sangaftenen, og at vi op til efterår/vinter vil prøve at arrangere en eller anden musikaften igen.I udvalget har Johan været flittig til dele og hænge plakater op, og tage kontakt til grænseforeningen angående PR.  Ligeledes har Lene været aktiv med plakater og foldere. Som invitation til sangaftenen havde hun lavet en flot folder. Lone har ligeledes delt foldere ud og tager kontakt med avisen angående annoncering af vores tiltag. Tak til jer for indsatsen, men vi i udvalget er ikke nok, vi er nødt til at have forslag og kritik fra medlemmerne. I er altid velkomne til at kontakte mig.Som repræsentant til højskolens bestyrelse har jeg været med til 7 bestyrelsesmøder, de første gange uden taleret, men efter vedtagelsen af rammeaftalen og højskolens nye vedtægter den 21.5.2017, med taleret. Tak til skoleforeningen for det, der var alligevel nogen bureaukratiske hurdler der skulle tages, jeg håber denne aftale vil være til gavn for alle.Af arrangementer skal der nævnes.: Danmark spiser sammen, god mad, foredrag af Jørgen Møllekær og jeg tror folk hyggede sig. St. Hans aftenen sammen med SSF, desværre var der megen regn, men der var god tilslutning med ung og gammel. Sangaftenen, der kunne vi godt have været nogen flere, men der er mange tilbud og jeg ved nogen foretrak koncerten på A.P. Møller skolen. Selv om der ikke var så mange, en god aften, vi fik i hvert fald fire nye medlemmer, hvis de da har fået sig tilmeldt. I mellemtiden har jeg fået tilsagn om 3 medlemmer mere.  Til receptionen i anledning af Karstens 60 års fødselsdag, var en hel del af støttekredsens medlemmer mødt op, for at sige tillykke og tak til den åbenhed Karsten har bragt til skolen. Hvor mange af støttekredsen der deltager i højskolens andre kurser og arrangementer kan jeg ikke sige, men jeg har da fået nogen tilbagemeldinger om deltagere. Vi må jo også konstatere, at der foregår meget rundt omkring, og så er det ikke altid lige nemt at vælge.

  Det er det jeg har at berette om støttekredsen, i den tid vi nu har været i gang. Hovedformålet for mig var og er at få en bredere kontaktflade her i Sydslesvig, nu er der kommet navne og adresser og jeg håber der kommer flere, målet er i første omgang 100, nu får vi se.  Men selvfølgelig er det elever og kursister der skal til, det har Karsten mere styr på, men støttekredsen har forpligtet sig til at bakke op, og være talerør når det tilbyder sig.

  Til slut vil jeg sige tak til Birte og Karsten for god hjælp når der var ting der skulle laves, jeg er bleven mødt med megen venlighed og alt er blevet ordnet prompte.

  Også tak fra læsekredsen, vi er glade for at kunne låne biografsalen engang imellem.

 3. Forstanderens årsberetning om højskolen: Karsten B. Dressø indledte med at takke for det gode samarbejde og engagement. Herudover orienterede Karsten om resultatet for 2016 (kan læses i det første nyhedsbrev på den nye hjemmeside). Herudover blev der orienteret om arbejdet med nye linjer/kernefag, der forøges fra 5 til 9, samt at der allerede nu er over 500 tilmeldinger til sommerens korte kurser. Der er mange af kurserne der er åbnet op for muligheden for, at man kan deltage som dagskursist. Enkelte af sommerens kurser er udsolgt. Herudover kan man fortsat forvente at se os markedsføre højskolen i Kristeligt dagblad og til juni i Ud & Se. Herudover kan man se frem til et spændende kortkursusprogram for 2018.
 4. Regnskabet for Støttekredsen blev fremlagt. Der er 63 registrerede medlemmer, heraf har 32 betalt. Støttekredsen har 652,53 euro på kontoen og ingen udgifter indtil nu. Kontingent for 2017 bedes betalt snarest og for 2018 gøres dette i december. Det er mere klart formuleret på hjemmesiden nu. Det blev foreslået at kontoret sender en mail ud til de personer, der ikke har betalt for 2017 endnu. Der skal betales snarest for 2017. For 2018 betales ultimo december. Kontoret sender en mail kun med dette ene punkt på.
 5. Fastsættelse af årskontingentet. Fastholdes på 15,- euro pr. person og 20,- euro for ægtepar og er uændret for 2018
 6. Indkomne forslag. Der er ikke kommet forslag ind.
 7. Beslutning om anvendelse af kontingentbeløbet:
  1. Kunne støtte til elever der evt. kom østfra fra de forskellige universiteter, der er dansk interesserede.
  2. Støtte til elever fra Sydslesvig
  3. Ikke den helt store sum og afvente (samle flere penge inden de gives ud). Dette blev vedtaget og vi besluttede at vi venter til der er flere penge.
  4. Penge bruges til højskolens bedste og støtter ikke støttekreds arrangementer, var en anden af de indkomne forslag.
  5. Det blev foreslået, at der betales et beløb for dagens middag selvom tanke var, at det var på højskolens regning.
 8. Valg til Støttekredsens udvalg
  1. På valg er
   1. Johan Kirkmand. Johan blev genvalgt
   2. Lone Anker Jakobsen. Lone blev genvalgt
  2. Valg af suppleant
   1. På valg er Lene Bastiansen. Lene blev genvalgt
  3. Eventuelt
   1. Erik lykønskede os alle med det første år i støttekredsen og takkede for at dørene er åbnet og gav stor ros til Højskolen.
   2. Ny hjemmeside (jaruplund.com ) blev vist og under tilmeldinger findes også information om Støttekredsen. Karsten gav eksempler på PR, bl.a. til juni i UD & SE

Christian afsluttede med at sige tak til vores ordstyrer Monika Jansen for på en god måde at føre os igennem årsmødet.

Herefter var der foredrag og kaffe og kage. Præst Theresia Treschow-Kühl holdt et særdeles spændende og levende foredrag om Katharina von Bora (Luthers hustru) i anledning af 500 året for reformationen. Et fortællende foredrag som varmt kan anbefales.

Karsten Dressø, Referent